Služby pre Vás
- konzultácie v ideových i realizačných rovinách pri návrhu pozemných stavieb
- celkové  dispozičné   riešenie   interiérov,   exteriérov   i  záhrad,  so  zahrnutím meračských prác
- vypracovanie   všetkých   stupňov   projektovej   dokumentácie   od   konceptu, cez architektonickú štúdiu, po realizáciu stavby
- koncept     presvetlenia    a    plynulého    prepojenia    medzi    interiérovými    a  exteriérovými prvkami až po úroveň detailu
- vypracovanie komplexnej,  grafickej,  textovej i vizualizačnej dokumentácie v  rámci protipožiarnej bezpečnosti
- aktívna  spolupráca   so  špecialistami  v   každej  oblasti  technickej   stránky projektu

- samozrejmosťou je dohovorenie individuálnych schôdzok, ktoré môžu/ nemusia byť viazané na kanceláriu ateliéru, či spracovávanú lokalitu

Spolupráca
1.  vytvorenie  prvotného  konceptu   podľa  osobitných  požiadaviek investora s alternatívnymi riešeniami a rozborom riešenej lokality

2. odhadnutie predbežných  nákladov  pre realizáciu stavby a z toho  následný výpočet celkovej ceny  spolupráce

3. ďalším  krokom  je  podrobná  architektonická  štúdia projektu,  v  ktorej  sa vyrysuje   hmota,   osadenie,   celkové  riešenie  dispozície  a  konštrukčno - materiálové riešenie s názornou vizualizačnou dokumentáciou

4. po schválení  štúdie  vypracovanie  kompletnej  dokumentácie  pr e územné konanie, stavebné povolenie so  samotným zaistením tohto povolenia  spolu s ďalšími potrebnými rozhodnutiami pre realizáciu stavby

5. následne vypracovanie projektu pre realizáciu stavby,  doriešenie  detailov a  výpočet  energetickej  náročnosti  stavby  spolu  s  vypracovaním    projektu protipožiarnej     bezpečnosti     stavby     a     konečným    rozpočtom    stavby    s výkazom výmer
Ponúkam
V spolupráci
Ing. arch. Maroš Fečík
(autorizovaný architekt, reg.č.: 1330 AA)
Ing. arch. Miriam Fečíková
(architekt)
© 2014 pdesigne.net | Všetky práva vyhradené