O mne
Zaoberám sa architektonickými štúdiami a realizáciou projektov interiérov, novostavieb alebo rekonštrukcií, i  navrhovaním  komplexov  urbánneho  priestoru. 
Práca  s investorom,  zameranie sa na jeho požiadavky, nároky a predstavy, je pre výsledný celok,  vyžarujúci  harmóniou  a originalitou najistejšou cestou k úspechu.
Individuálny prístup, otvorenosť a príjemné prostredie k riešeniu jednotlivých projektov je jedným z hlavných bodov vzájomnej spolupráce.
Všetky základné prvky  mojich architektonických postupov sú zhrnuté v motte môjho ateliéru s prihliadnutím na funkčnosť, ekonomický a osobitý  celok  každého  nového  projektu. S prihliadnutím na osobnosť, ktorú má návrh odrážať, jeho lokalitu a cenovú dostupnosť.
Architektúra, ktorá mapuje Vaše sny...
ING. ARCH. PATRÍCIA VALENTOVÁ
ARCHITEKT, ŠPO
- jún 2 013 absolvovanie a úspešné ukončenie kurzu špecialistu požiarnej ochrany
   organizovaného   Ministerstvom   vnútra   SR   na  strednej  priemyselnej   škole   v  Žiline
- 2 013/ 2 010 absolvovanie inžinierskeho stupňa  na fakulte  architektúry  v  Bratislave
   v obore architektúra a urbanizmus, získanie titulu inžinier architekt

- 2 010/ 2 006 absolvovanie    prvého   stupňa   vysokoškolského   štúdia   na   stavebnej    fakulte    Slovenskej   Technickej   Univerzity   v   Bratislave   v   obore:        Pozemné   stavby    a    architektúra v  kombinácii s urbanizmom, získanie titulu bakalár
Softvér
BricsCad V13 Pro
Gimp 2.8.6
(2D & 3D projekcia)
(finálna úprava výstupov)
Libre Office 3.4
PBS 6.20
(kancelárske práce)
(protipožiarna bezpečnosť stavieb)
© 2014 pdesigne.net | Všetky práva vyhradené